Professionele hulp

Hieronder treft u een voorbeeld aan van een verzoekschrift ter verkrijging van een transitievergoeding. Wij raden u aan om altijd professionele hulp in te schakelen bij het aangaan van een dergelijke procedure. Voor het opstarten van een rechtszaak zal de rechtbank u "administratiekosten" in rekening brengen. Deze kosten noemt men griffierecht. Indien u de zaak wint dan kunt u deze kosten vrijwel altijd verhalen op de tegenpartij.

Mocht u een rechtszaak willen (laten) voeren, dan staan wij u hier graag in bij.

 

Document gratis als word doc downloaden

VERZOEKSCHRIFT TOT TOEWIJZING VAN (AL DAN NIET HET RESTANT VAN) EEN TRANSITIEVERGOEDING EX ARTIKEL 7:673 BW

Aan de Griffie van de Rechtbank LOCATIE,
Kamer van kantonzaken, locatie: LOCATIE

 

Verzoekster is de HEER/MEVROUW, WOONACHTIG TE , GEBOREN OP verder te noemen: “verzoekster”, te dezer zake woonplaats kiezende aan de Veenbergstraat 1 (2023 KJ) te Haarlem , ten kantore van Prima Jurist, van wie de heer J.J. Zondag  tot haar gemachtigde wordt gesteld met het recht van substitutie.

 

Verweerster is WERKGEVER, GEVESTIGD TE , hierna te noemen: “verweerster”, (voor wie in deze zaak optreedt de heer NAAM GEMACHTIGDE, werkzaam bij NAAM KANTOOR GEMACHTIGDE, gevestigd aan ADRES GEMACHTIGDE.

 

Feiten

Vanaf DATUM IN DIENST tot DATUM UITDIENST is verzoekster in dienst geweest bij verweerster. Als bewijs hiervan overlegd zij als productie 1 een afschrift van de laatste loonstrook/arbeidsovereenkomst/ontslagbrief.

Het salaris van verzoekster betrof laatstelijk:

1.       Maandloon:

2.       Vakantietoeslag:

3.       Dertiende maand:

4.       Overeengekomen vaste looncomponenten verschuldigd in de twaalf maanden voorafgaand aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, gedeeld door twaalf; zijnde:

5.       Overeengekomen variabele looncomponenten verschuldigd in de drie kalenderjaren voorafgaande aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt, gedeeld door zesendertig:

Als bewijs hiervan overlegt verzoekster als productie 2: salarisstrook/arbeidsovereenkomst/?

 

Vordering

Gezien de leeftijd, en de lengte van het dienstverband is verweerster aan verzoekster een transitievergoeding verschuldigd van € TRANSITIEVERGOEDING bruto.

Tot op heden ontving verzoekster slechts een bedrag van € ….,- bruto. Hieruit volgt dat zij nog een vordering op verweerster heeft van € …….,- bruto.

 

Geopperde verweer verweerster

Verweerster voert als verweer aan dat…………………..

 

Weerlegging verweer door verzoekster

Verzoekster weerlegt dit verweer met het feit dat ……………………………………

 

Bevoegdheid

Verzoekster verrichtte zijn werkzaamheden vanuit LOCATIE, zodat U Edelachtbare bevoegd bent van deze vordering kennis te nemen.

 

Tijdige indiening

De laatste dag van het dienstverband was DATUM. Het verzoek is bij de rechtbank ingediend op DATUM. Nu het verzoek binnen binnen drie maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd is ingediend bij de rechtbank, is het verzoek tijdig ingediend.

Bewijsaanbod

Verzoekster kan zijn standpunt bewijzen met alle middelen rechtens, voor zover op hem nadere bewijslast rust, zoals nadere stukken bestaande uit de door verzoekster in het geding gebrachte producties en zo mogelijk getuigenverklaringen.

 

MITSDIEN:

Verzoekt verzoekster de Kantonrechter van de Rechtbank LOCATIE, kamer van kantonzaken LOCATIE, behage bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, verweerster te veroordelen om binnen twee dagen na betekening van het in deze te wijzen beschikking:

a.            aan verzoekster te voldoen (het restant van) de verschuldigde  transitievergoeding ad
€ ……………………… bruto

b.            aan verzoekster een schriftelijke en deugdelijke netto/bruto specificatie te verstrekken, waarin het bedrag en betaling van sub a is verwerkt, op straffe van een dwangsom ter hoogte van € 100,- per dag met een maximum van € 10.000.- voor elke dag na betekening van de beschikking dat verweerster niet voldoet aan de beschikking;

c.            tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten conform de staffel WIK;

d.            tot betaling van de wettelijke rente over het onder a genoemde bedrag  vanaf het opeisbaar worden van dat bedrag tot de dag der algehele voldoening;

e.            tot betaling van de wettelijke rente over het onder b genoemde bedrag  vanaf het opeisbaar worden van dat bedrag tot de dag der algehele voldoening;

f.             tot betaling van de wettelijke rente over het onder c genoemde bedrag  vanaf het opeisbaar worden van dat bedrag tot de dag der algehele voldoening;

g.            verweerster te veroordelen in de kosten van deze procedure, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na dagtekening van de in deze te wijzen beschikking en eveneens vermeerderd met nakosten voor een bedrag van € 131,00 dan wel, indien betekening plaatsvindt, van € 199,00.

DATUM

Gemachtigde,

 

NAAM

vaststellingsovereenkomst laten nakijken

jurisprudentie 2

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com