Document downloaden          

 

Ontslag op staande voet aanvechten?

Neem contact met ons op en bespreek uw zaak. Tel: 023-2023842

 

Vernietiging ontslag op staande voet

Indien de werknemer na 1 juli 2015 een ontslag op staande voet wil aanvechten, zal hij dit moeten doen met een verzoekschrift. Het verzoekschrift moet binnen 2 maanden na het ontslag op staande voet bij de rechtbank ingediend te zijn, bij gebreke waarvan het recht van de werknemer op vernietiging vervalt. 

 

Loonvordering

Loondoorbetaling kan gevorderd in een verzoekschriftprocedure worden gevorderd op grond van art. 7:686a lid 2 BW. Deze kan dus in het verzoekschrift tot vernietiging van het ontslag op staande voet worden opgenomen.

Als de men verwacht dat de procedure lang zal duren, bijvoorbeeld in verband met een eventuele bewijsopdracht, dan zou men op grond van 223 RV (ook) een incidentele (loon)vordering in kunnen stellen welke tevens in het verzoekschrift tot vernietiging opgenomen kan worden. Deze incidentele vordering wordt vaak afgewezen omdat de rechter meestel geen bewijsopdracht uitdeelt maar direct een beschikking wijst. Zie bijvoorbeeld deze uitspraak.

 

De switch

De switch houdt in dat, daar waar de werknemer in eerste instantie herstel van de dienstbetrekking heeft gevorderd, hij bij nadere inzien toch liever een billijke vergoeding vordert. De vordering tot betaling van een billijke vergoeding (7:681 BW nieuw) vervalt ook binnen 2 maanden. Derhalve dient deze direct (subsidiair) te worden meegenomen in het verzoekschrift om het recht hierop veilig te stellen. 

 

Verval van de werking van het concurrentiebeding

Indien het eindigen / het niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen en/of nalaten van de werkgever kan de werkgever op grond van artikel 7:653 lid 4 BW geen beroep doen op het concurrentiebeding/relatiebeding.

Onderstaand treft u het desbetreffende verzoekschrift aan. U kunt dit gratis inzien of als word-document gratis downloaden. 

 

De transitievergoeding

Daarnaast dient ook het recht op een transitievergoeding veiliggesteld te worden, nu daar een vervaltermijn van 3 maanden aan gekoppeld is en er bij een ontslag op staande voet niet altijd sprake is van verwijtbaar gedrag.

Onderstaand treft u het desbetreffende verzoekschrift aan. U kunt dit gratis inzien of als word-document gratis downloaden. 

 

 

Professionele hulp

Hieronder treft u een voorbeeld aan van een verzoekschrift ter vernietiging van een ontslag op staande voet. Wij raden u aan om altijd professionele hulp in te schakelen bij het aangaan van een dergelijke procedure. Voor het opstarten van een rechtszaak zal de rechtbank u "administratiekosten" in rekening brengen. Deze kosten noemt men griffierecht. Indien u de zaak wint dan kunt u deze kosten vrijwel altijd verhalen op de tegenpartij.

Mocht u een rechtszaak willen (laten) voeren, dan staan wij u hier graag in bij.

 

VERZOEKSCHRIFT TOT VERNIETIGING VAN HET GEGEVEN ONTSLAG OP STAANDE VOET EX ARTIKEL 7:681 BW TEVENS HOUDENDE INCIDENTELE VORDERING EX 223 Rv

 

Aan de Griffie van de Rechtbank LOCATIE,
Kamer voor kantonzaken, locatie: LOCATIE

 

Verzoekster is de HEER/MEVROUW, WOONACHTIG TE , GEBOREN OP verder te noemen: “WERKNEMER”, te dezer zake woonplaats kiezende aan STRAAT HUISNUMMER (POSTCODE) te PLAATS , ten kantore van NAAM KANTOOR GEMACHTIGDE, van wie de NAAM GEMACHTIGDE tot haar gemachtigde wordt gesteld met het recht van substitutie.

 

Verweerster is WERKGEVER, GEVESTIGD TE , hierna te noemen: “WERKGEVER”, (voor wie in deze zaak optreedt de heer NAAM GEMACHTIGDE, werkzaam bij NAAM KANTOOR GEMACHTIGDE, gevestigd aan STRAAT HUISNUMMER (POSTCODE) te PLAATS .

 

Feiten

1. WERKNEMER is sinds DATUM in dienst bij WERKGEVER. Laatstelijk in de functie van FUNCTIE.

2. Partijen kwamen een bruto basissalaris overeen van € MAANDSALARIS exclusief 8% vakantiegeld en overige emolumenten. WERKNEMER werkt AANTAL UUR uur per week. Een kopie van de salarisstrook van WERKNEMER (productie 1) wordt hierbij overgelegd.

 

Relaas

3. Op DATUM ONTSLAG OP STAANDE VOET heeft WERKGEVER WERKNEMER op staande voet ontslagen. WERKNEMER kan zich hier niet in vinden en verzoekt U Edelachtbare om vernietiging van het gegeven ontslag op staande voet.

4. Exacte toedracht, onderbouwing standpunt, weerlegging standpunt wederpartij, betwisting en weerlegging van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten aan de zijde van de werknemer.


Vorderingen

 

IN HET INCIDENT (EX ARTIKEL 223 RV)

5. Bij wijze van voorlopige voorziening vordert WERKNEMER, binnen het kader van deze verzoekschriftprocedure, op voet van het bepaalde in artikel 223 RV, een voorlopige voorziening die direct samenhangt met de hoofdprocedure waarbij, kort weergegeven en in elk geval tenminste voor de duur van de onderhavige procedure, wordt gevorderd van WERKGEVER:

a. Doorbetaling van het verschuldigde salaris ad. € MAANDSALARIS (bruto) per maand vermeerderd met alle emolumenten, waaronder vakantietoeslag, vanaf DATUM ONTSLAG OP STAANDE VOET, tot de dag dat de dienstbetrekking rechtsgeldig geëindigd zal zijn;

b. Verstrekking van de salarisspecificaties vanaf DATUM ONTSLAG OP STAANDE VOET, waarin de betaling van sub a zijn verwerkt, op straffe van een dwangsom ter hoogte van € 100,- per dag, althans een door U.E.A. in goede justitie te bepalen dwangsom per dag, met een maximum van € 10.000.- voor elke dag na 2 dagen na de datum van de beschikking dat gedaagde niet voldoet aan de beschikking;

c. Betaling van de wettelijke verhoging van 50% wegens vertraging over het aan WERKNEMER toekomende loon ex artikel 7:625 BW;

d. Betaling van de buitengerechtelijke incassokosten conform de staffel WIK;

e. Betaling van de wettelijke rente over de hierboven genoemde punten onder a, b, c en d genoemde kosten vanaf het opeisbaar worden van die bedragen tot de dag der algehele voldoening.

 

Spoedeisendheid

6. WERKNEMER is voor de kosten van zijn levensonderhoud afhankelijk van het bij WERKGEVER te verdienen loon. WERKGEVER heeft echter vanaf DATUM ONTSLAG OP STAANDE VOET geen loon meer betaald. Hierin is het spoedeisend belang voor WERKNEMER gelegen, hetgeen een voorlopige voorziening rechtvaardigt. 


Gerede kans op toewijzing in een bodemprocedure

7. WERKNEMER meent dat hij in een bodemprocedure een gerede kans heeft dat zijn vorderingen worden toegewezen, zodat hij recht en belang heeft de onderhavige vordering in te stellen.

 

Toelaatbaarheid 223RV voorziening in verzoekschriftprocedure

Met betrekking tot toelaatbaarheid van de voorlopige voorziening ex artikel 223 RV in een verzoekschriftprocedure verwijst WERKNEMER naar het arrest van de Hoge Raad d.d. 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3533, waaruit blijkt dat een dergelijke voorziening ook in een verzoekschriftprocedure kan worden verzocht.

 

IN DE HOOFDZAAK

In hoofdzaak verzoekt WERKNEMER:

 

Primair

a. Vernietiging van de opzegging c.q. het gegeven ontslag op staande voet;

b. Toelating tot de werkvloer ten einde de gebruikelijke werkzaamheden te verrichten.

 

Subsidiair (mede ter veiligstelling van de vordering in verband met de vervaltermijn, indien er toch gekozen wordt voor de vergoeding; de switch)

a. Betaling van een billijke vergoeding conform artikel 7:681 BW;

 

b. Betaling van een bedrag gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging had behoren voort te duren, dan wel van rechtswege zou zijn geëindigd. Conform artikel 7:677 lid 2 e.v.; Dit betreft een bedrag ad € VERGOEDING bruto.

 

c. WERKNEMER betwist dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten aan zijn zijde. In het geval er (al dan niet op initiatief van WERKNEMER) niet overgegaan zal worden tot vernietiging van het ontslag op staande voet, vordert WERKNEMER (al dan niet naast de billijke vergoeding, tevens) betaling van de transitievergoeding ad € TRANSITIEVERGOEDING;

 

 

d. In het geval U Edelachtbare vaststelt dat er wel sprake zou zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten aan de zijde van WERKNEMER, beroept WERKNEMER zich op artikel 7:673 lid 8 BW waarbij WERKNEMER (al dan niet naast de billijke vergoeding, tevens) betaling van de transitievergoeding ad € TRANSITIEVERGOEDING vordert;

 

f. Verval van de werking van het concurrentiebeding, zoals is opgenomen in de arbeidsovereenkomst tussen WERKGEVER en WERKNEMER, op grond van Artikel 7:653 lid 4 BW nu het eindigen / het niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen en/of nalaten van de WERKGEVER;

 

g. Verval van de werking van het relatiebeding, zoals is opgenomen in de arbeidsovereenkomst tussen WERKGEVER en WERKNEMER, op grond van Artikel 7:653 lid 4 BW nu het eindigen / het niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen en/of nalaten van de WERKGEVER;

 

Bevoegdheid

WERKNEMER verrichtte zijn werkzaamheden vanuit LOCATIE, zodat U Edelachtbare bevoegd bent van deze vordering kennis te nemen.

Tijdige indiening

Het ontslag op staande voet is gegeven op DATUM. Het verzoek is bij de rechtbank ingediend op DATUM. Nu het verzoek binnen twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd is ingediend bij de rechtbank, is het verzoek tijdig ingediend.

 

Bewijsaanbod

WERKNEMER kan zijn standpunt bewijzen met alle middelen rechtens, voor zover op hem nadere bewijslast rust, zoals nadere stukken bestaande uit de door WERKNEMER in het geding gebrachte producties en zo mogelijk getuigenverklaringen. Als bewijs biedt WERKNEMER aan: BEWIJSMIDDELEN.

 

MITSDIEN:

IN HET INCIDENT

WERKNEMER voor wat betreft de gevraagde voorlopige voorziening ex artikel 223 RV U Edelachtbare Kantonrechter verzoekt, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, voor de duur van de procedure, WERKGEVER te veroordelen om:

 

a. aan WERKNEMER te voldoen het verschuldigde salaris ad. € MAANDSALARIS (bruto) per maand vermeerderd met alle emolumenten, waaronder vakantietoeslag, vanaf DATUM ONTSLAG OP STAANDE VOET, tot de dag dat de dienstbetrekking rechtsgeldig geëindigd zal zijn;

 

b. aan WERKNEMER te verstrekken de salarisspecificaties vanaf DATUM ONTSLAG OP STAANDE VOET, waarin de betaling van sub a zijn verwerkt, op straffe van een dwangsom ter hoogte van € 100,- per dag, althans een door U.E.A. in goede justitie te bepalen dwangsom per dag, met een maximum van € 10.000.- voor elke dag dat WERKGEVER, na 5 dagen na het wijzen van de beschikking, niet voldoet aan de beschikking;

 

c. aan WERKNEMER te betalen de wettelijke verhoging van 50% wegens vertraging over het aan WERKNEMER toekomende loon ex artikel 7:625 BW;

 

d. tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten;

 

e. tot betaling van de wettelijke rente over de onder a, b, c en d genoemde kosten vanaf het opeisbaar worden van die bedragen tot de dag der algehele voldoening;

 

IN HOOFDZAAK

Primair

WERKNEMER U Edelachtbare Kantonrechter verzoekt, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, WERKGEVER, om binnen twee dagen na het wijzen van de beschikking, te veroordelen,:

 

a. tot toelating van WERKNEMER tot de werkvloer ten einde de gebruikelijke werkzaamheden te verrichten op straffe van een dwangsom van € 500,- , althans een door U.E.A. in goede justitie te bepalen dwangsom per dag, voor elke dag of een gedeelte daarvan dat WERKGEVER in gebreke blijft aan de beschikking te voldoen;

 

c. tot betaling van de wettelijke rente over de onder a genoemde kosten vanaf het opeisbaar worden van die bedragen tot de dag der algehele voldoening;

 

Subsidiair

WERKNEMER U Edelachtbare Kantonrechter verzoekt, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, te betalen binnen twee dagen na de in deze te wijzen beschikking, WERKGEVER te veroordelen tot betaling van:

 

a. Een billijke vergoeding conform artikel 7:681 BW ter hoogte van € BILLIJKE VERGOEDING,

 

b. Betaling van een bedrag gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging had behoren voort te duren/van rechtswege zou zijn geëidigd. Conform artikel 7:677 lid 2 e.v.; Dit betreft een bedrag ad € VERGOEDING bruto.

 

c. tot betaling van de transitievergoeding ad € TRANSITIEVERGOEDING bruto aan WERKNEMER;

 

d. om aan WERKNEMER schriftelijke en deugdelijke netto/bruto specificaties te verstrekken, waarin de bedragen en betalingen van sub a en b zijn verwerkt, op straffe van een dwangsom ter hoogte van € 100,- per dag, althans een door U.E.A. in goede justitie te bepalen dwangsom per dag, met een maximum van € 10.000.- voor elke dag na 2 dagen na de datum van de beschikking dat gedaagde niet voldoet aan de beschikking;

 

e. betaling van de buitengerechtelijke incassokosten conform de staffel WIK;

 

f. betaling van de wettelijke rente over de onder a ,b, c, d en e genoemde bedragen vanaf het opeisbaar worden van die bedragen tot de dag der algehele voldoening;

 

Alsmede te besluiten tot:

 

f. Verval van de werking van het concurrentiebeding, zoals is opgenomen in de arbeidsovereenkomst tussen WERKGEVER en WERKNEMER, op grond van Artikel 7:653 lid 4 BW nu het eindigen / het niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen en/of nalaten van de WERKGEVER;

 

g. Verval van de werking van het relatiebeding, zoals is opgenomen in de arbeidsovereenkomst tussen WERKGEVER en WERKNEMER, op grond van Artikel 7:653 lid 4 BW nu het eindigen / het niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen en/of nalaten van de WERKGEVER;

 

Primair en subsidiair

En voor zover de voorlopige voorziening als verzocht bij incident geen doorgang kan vinden (bijv. vanwege een direct einde van de procedure door het afgeven van een beschikking):

 

a. Doorbetaling van het verschuldigde salaris ad. € MAANDSALARIS (bruto) per maand vermeerderd met alle emolumenten, waaronder vakantietoeslag, vanaf DATUM ONTSLAG OP STAANDE VOET, tot de dag dat de dienstbetrekking rechtsgeldig geëindigd zal zijn;

 

b. Verstrekking van de salarisspecificaties vanaf DATUM ONTSLAG OP STAANDE VOET, waarin de betaling van sub a zijn verwerkt, op straffe van een dwangsom ter hoogte van € 100,- per dag, althans een door U.E.A. in goede justitie te bepalen dwangsom per dag, met een maximum van € 10.000.- voor elke dag na 2 dagen na de datum van de beschikking dat gedaagde niet voldoet aan de beschikking;

c. Betaling van de wettelijke verhoging van 50% wegens vertraging over het aan WERKNEMER toekomende loon ex artikel 7:625 BW;

 

d. Betaling van de buitengerechtelijke incassokosten conform de staffel WIK;

 

e. Betaling van de wettelijke rente over de hierboven genoemde punten onder a, b, c en d genoemde kosten vanaf het opeisbaar worden van die bedragen tot de dag der algehele voldoening.

 

IN INCIDENT EN HOOFDZAAK (primair en subsidiair).

WERKNEMER U Edelachtbare Kantonrechter verzoekt, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, WERKGEVER te veroordelen in de kosten van deze procedure, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na dagtekening van de in deze te wijzen beschikking.

 

DATUM

Gemachtigde,

NAAM

vaststellingsovereenkomst laten nakijken

jurisprudentie 2

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com