ECLI:NL:HR:2015:1192

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
01-05-2015
Datum publicatie
01-05-2015
Zaaknummer
14/02969
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:159, Gevolgd 
In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2014:684, Bekrachtiging/bevestiging 
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Arbeidsrecht. Opzegging arbeidsovereenkomst door werknemer op termijn korter dan overeengekomen. Vernietigbaarheid opzegbeding indien voor [werkgever] geen langere opzegtermijn is overeengekomen? Schriftelijkheidsvereiste. Inhoud en strekking art. 7:672 BW.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 7
Burgerlijk Wetboek Boek 7 672
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl 
AR-Updates.nl 2015-0419 
NJB 2015/921 
Prg. 2015/148 
JAR 2015/131 met annotatie door mr. drs. A.M. Helstone 
RvdW 2015/630 
RAR 2015/96 
JIN 2015/98 met annotatie door E.F.V. Boot en J.R. Vos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitspraak

1 mei 2015

Eerste Kamer

nr. 14/02969

LZ

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[werkgever],
gevestigd te Oostrum,gemeente Venray,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. M.A.J.G. Janssen,

t e g e n

[verweerder],
wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

advocaat: mr. S. Kousedghi.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [werkgever] en [verweerder].

1Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

a. het vonnis in de zaak 364172\CV EXPL 13-365 van de kantonrechter te Roermond van 26 juni 2013;

b. het arrest in de zaak HD 200.131.987/01 van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 11 maart 2014.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft [werkgever] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[verweerder] heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Spier strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De advocaat van [werkgever] heeft bij brief van 12 maart 2015 op die conclusie gereageerd.

3Beoordeling van het middel

3.1

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) [verweerder] is op 1 januari 2012 op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst getreden bij [werkgever]. Hij verdiende een salaris van € 3.708,82 bruto per maand, exclusief onder meer vakantiegeld.

(ii) [verweerder] heeft bij brief van 28 december 2012 de arbeidsovereenkomst tegen 1 februari 2013 opgezegd.

(iii) De arbeidsovereenkomst bepaalde onder meer: “Deze arbeidsovereenkomst kan door de werknemer tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden” (hierna: het opzegbeding).

3.2.1

[werkgever] vordert in dit geding een verklaring voor recht dat [verweerder] de arbeidsovereenkomst onregelmatig heeft opgezegd, met veroordeling van [verweerder] tot betaling van € 4.005,-- aan (gefixeerde) schadevergoeding. Aan deze vorderingen heeft [werkgever] ten grondslag gelegd dat [verweerder] bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst niet de termijn van twee maanden van het opzegbeding in acht heeft genomen.

3.2.2

[verweerder] heeft zich verweerd met een beroep op de vernietigbaarheid van het opzegbeding, waarvoor hij heeft verwezen naar art. 7:672 lid 6 BW. Deze bepaling houdt in dat van de wettelijke opzegtermijn voor de werknemer van een maand, die is neergelegd in art. 7:672 lid 3 BW, schriftelijk kan worden afgeweken en dat bij verlenging van die termijn de opzegtermijn die voor de [werkgever] geldt, niet korter mag zijn dan het dubbele van die voor de werknemer. Nu in dit geval geen langere opzegtermijn voor de [werkgever] is overeengekomen, is het opzegbeding vernietigbaar, aldus [verweerder]. Die langere opzegtermijn voor de [werkgever] had volgens hem bovendien schriftelijk moeten zijn overeengekomen.

3.2.3

Het hof heeft het hiervoor in 3.2.2 weergegeven betoog van [verweerder] in zijn geheel gegrond geoordeeld en de vorderingen daarom alsnog afgewezen, met vernietiging van het vonnis van de kantonrechter.

3.3.1

Het middel betoogt, kort gezegd, dat het hof met dit oordeel heeft miskend dat het schriftelijkheidsvereiste van art. 7:672 lid 6 BW slechts ziet op de verlenging van de opzegtermijn voor de werknemer, en dat indien deze verlenging overeenkomstig die bepaling is overeengekomen, (van rechtswege) vaststaat dat de opzegtermijn voor de [werkgever] (ten minste) het dubbele is van die voor de werknemer. 
Het middel doet daarvoor een beroep op (onder meer) de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid van art. 6:248 lid 1 BW en op conversie op grond van art. 3:42 BW.

3.3.2

Art. 7:672 BW bepaalt, voor zover hier van belang:

“2. De door de [werkgever] in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging:

a. korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand;

b. vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden;

c. tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden;

d. vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden.

3. De door de werknemer in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt één maand.

(...)

5. De termijn, bedoeld in lid 2, kan slechts worden verkort bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan. De termijn kan schriftelijk worden verlengd.

6. Van de termijn, bedoeld in lid 3, kan schriftelijk worden afgeweken. De termijn van opzegging voor de werknemer mag bij verlenging niet langer zijn dan zes maanden en voor de [werkgever] niet korter dan het dubbele van die voor de werknemer.”

3.3.3

Zoals het hof terecht heeft geoordeeld, volgt uit de tekst van art. 7:672 lid 6 BW dat partijen bij een verlenging van de opzegtermijn die geldt voor de werknemer, tevens afspraken (dienen te) maken over de voor de [werkgever] geldende opzegtermijn (‘De termijn van opzegging mag voor de [werkgever] niet korter zijn dan het dubbele van die voor de werknemer’). Dit vindt bevestiging in de wetsgeschiedenis. Zo is bij de totstandkoming van het met art. 7:672 BW overeenstemmende art. 7A:1639j (oud) BW opgemerkt:

“Afwijking is mogelijk. Bij schriftelijke overeenkomst of collectieve arbeidsovereenkomst kunnen langere opzegtermijnen worden overeengekomen die voor de werknemer niet langer dan zes maanden mogen zijn en voor de [werkgever] niet korter dan het dubbele van die voor de werknemer.”

(Kamerstukken II 1989-1990, 21 479, nr. 3, p. 9).

In de toelichting op art. 7:672 BW zelf is opgemerkt:

“Van deze termijn kan schriftelijk worden afgeweken. Om afspraken die een werknemer tot al te lange opzegtermijnen zouden verplichten af te remmen is, naast het maximum van zes maanden, bepaald dat bij verlenging de termijn van de [werkgever] tenminste twee keer zo lang moet zijn als die voor de werknemer.”

(Kamerstukken II 1996–1997, 25 263, nr. 3, p. 30-31).

3.3.4

Uit het vorenstaande blijkt, zoals het hof eveneens terecht heeft geoordeeld, dat met de in art. 7:672 lid 6 BW verplicht gestelde verlenging van de opzegtermijn die geldt voor de [werkgever], is beoogd de werknemer te beschermen. Met deze strekking, en met de bepaling van het vijfde lid van art. 7:672 BW dat de ingevolge het tweede lid van dat artikel voor de [werkgever] geldende opzegtermijn schriftelijk kan worden verlengd, strookt dat ook de verlenging van het zesde lid schriftelijk moet worden overeengekomen.

3.3.5

Ten slotte is nog van belang, zoals het hof heeft overwogen, dat in CRvB 18 juli 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BX2526, reeds in vorenstaande zin is geoordeeld.

3.3.6

Uit het hiervoor overwogene volgt dat art. 7:672 lid 6 BW vereist dat zowel de voor de werknemer geldende opzegtermijn (van maximaal zes maanden), als de voor de [werkgever] geldende opzegtermijn (die niet korter mag zijn dan het dubbele van die voor de werknemer) schriftelijk wordt overeengekomen. Indien hieraan niet is voldaan, kan de werknemer het opzegbeding, wat betreft de opzegtermijn, ingevolge art. 3:40 lid 2 BW vernietigen, met als gevolg dat hij slechts de wettelijke opzegtermijn van één maand van art. 7:672 lid 3 BW in acht behoeft te nemen.

3.3.7

Het middel is dus ongegrond.

4Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [werkgever] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerder] begroot op € 390,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.B. Bakels als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, C.E. Drion, G. Snijders en M.V. Polak, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer G. de Groot op 1 mei 2015.

vaststellingsovereenkomst laten nakijken

jurisprudentie 2

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com